Bekæmpelse af ukrudt i vinterraps - forår 2022
REXADE 440 – Basismidlet mod bredbladet ukrudt og græsser
Rexade 440 er et stærkt ukrudtsmiddel til brug om foråret i hvede, triticale og rug.
Rexade 440 bekæmper græs og bredbladet ukrudt og forebygger samtidig resistensudvikling blandt bredbladede ukrudtsarter.
Rexade 440 består af aktivstofferne fra Broadway og Zypar. Rexade 440 giver den velkendte gode effekt mod græs og bredbladet ukrudt fra Broadway forstærket med Arylex™ Active mod bredbladet ukrudt. Øget effekt ses bl.a. mod arter som storkenæb, kornblomst, tvetand, hundepersille, lægejordrøg og valmue.

Rexade 440 som resistensbryder

Rexade 440 indeholder Arylex Active, der hører til en anden gruppe aktivstoffer end de meget udbredte ALS-midler og vil derfor forebygge og bekæmpe ALS resistente valmuer. Rexade 440 bekæmper også SU-resistent fuglegræs og virker som resistensbryder mod fuglegræs.  Øvrige midler med Arylex Active, som fx Zypar, vil også virke resistensbrydende, hvis der kun er behov for bekæmpelse af bredbladet ukrudt.
Plant 1
Rexade 440 har en meget god og forbedret effekt på storkenæb
Plant 2
Rexade 440 har god effekt på kornblomst
Plant 3
Rexade 440 har en særdeles god virkning på valmue – også de resistente.
Plant 4
Rexade 440 virker resistensforebyggende på fuglegræs og bekæmper effektivt SU-resistent fuglegræs
Strategier med Rexade 440

Så snart væksten starter om foråret, bør fokus rettes mod ubehandlede vintersædsmarker og arealer med overvintrende græsukrudt. En tidlig indsats i disse marker er afgørende for at sikre god effekt.

Behandl aldrig i en periode med frost og dårlig vækst. Vent til en periode med lune temperaturer, der sikrer at ukrudtet er i vækst. En jordtemperatur på over 6 grader C° og hvide rodspidser indikerer, at væksten er i gang. Er ukrudt og afgrøde i vækst, betyder let morgenfrost ikke noget.

I marker med ingen eller kun lidt fremspiret ukrudt, kan behandling afvente ny fremspiring, som typisk sker sidst i april. Nedenstående tabel viser en oversigt over vores anbefalinger mod ukrudt i vintersæd om foråret.

Moderate bestande af enårig rapgræs bekæmpes tilfredsstillende af Rexade 440 uden tilsætning af Atlantis. Er arealet ubehandlet fra efteråret eller er der massive forekomster af enårig rapgræs, kan tilsætning af Atlantis være nødvendig for at sikre effekten. Mod rævehale, store bestande af rajgræs samt mod væselhale anbefales det at tilsætte Atlantis som anført i skemaet.

Blandinger

For Rexade 440 gælder de samme anvisninger som for Broadway. Typisk efterspørger de fleste muligheden for at blande med vækstregulering. 0,5 l CCC-middel kan iblandes i vintersæd, forudsat at afgrøden er i normal kondition. Ved anvendelse af højere dosering eller andre vækstreguleringsmidler anbefales 7 dages behandlingsinterval.

Gode erfaringer med kantbehandling

Mange har gode erfaringer med at køre en konsekvent ukrudtsbehandling mod græsukrudt i de yderste 4-6 meter af marken, i kiler og dårlig pløjede foragre. På denne måde holdes græsukrudtet ude af marken. En sådan behandling skal foregå tidligt og løsningen skal have god effekt mod gold hejre. Derfor anbefaler vi en split med 110 gram Broadway + 0,5 l PG26N fulgt op af 25 gram Rexade 440 + 0,5 l PG26N 10-14 dage senere. Ofte kan opfølgningen med Rexade 440 kombineres med den almindelige opfølgning mod ukrudt på hele markens areal.

Tilsætning af flydende gødning

Vi ved at tilsætning af 10 kg N i flydende gødning kan forbedre effekten ved bekæmpelse af rajgræs, agerrævehale og væselhale ved store forekomster. Blandingen kan under visse forhold virke hårdt ved afgrøden og fra forsøg og praksis ses svidninger og højderegulering af afgrøden, der dog oftest er forbigående. Det er vigtigt at afgrøden er i god kondition og at der sprøjtes tidligt på sæsonen. Bland aldrig med DFF eller CCC, når der er tilsat flydende gødning.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Gitte Skovgaard
Gitte Skovgaard
Produktkonsulent
Mobil: 4112 9191
Peter Hvid
Peter Hvid
Produktkonsulent
Mobil: 5078 0053