Beskyt kvælstof med nitrifikationshæmmeren Instinct™
Instinct er en ny og mere koncentreret formulering af den kendte N-Lock.

Instinct forsinker omdannelsen af ammonium (NH4+) til nitrat (NO3-), fra udbringning og de næste 6-8 uger frem. Derved er kvælstoffet til rådighed, når planten har brug for det – selv i nedbørsrige år. Samtidig reduceres frigivelsen af lattergas til atmosfæren. 
Anbefaling
Majs optager først væsentlige mængder kvælstof i juni. Eftersom kvælstof tilføres før etablering af majs, er der risiko for at kvælstof forsvinder fra plantens rodzone, før det optages. Instinct beskytter kvælstof i plantens rodzone fra udbringning og de efterfølgende 6-8 uger frem. Instinct anbefales tilsat til gylle i majsmarker som:

  • Dyrkes på sandjord i nedbørsrige områder
  • Tildeles hovedparten af kvælstof forud for etablering
  • Har majs eller korn som forfrugt
Anbefalet dosering, l/ha
Traditionel nedfældning eller udsprøjtning Placeret direkte under majsrækken
1,7 1,0
Virkemåde
Instinct bremser nitrifikationen ved at hæmme Nitrosomonas bakteriernes aktivitet. Nitrosomonas bakterierne omdanner ammonium til nitrit. Dette betyder at ammonium bevares og er tilgængeligt for planten i en længere periode.
Instinct
Når jordtemperaturen stiger i forsommeren, nedbrydes Instinct løbende, hvilket tillader at populationen af Nitrosomonas bakterier stabiliseres (genkoloniseres) og nitrifikationsprocessen genoptages.

Instinct påvirker IKKE omdannelsen af nitrit (NO2-) til nitrat (NO3-), da nitrit hurtigt omdannes til nitrat af Nitrobacter bakterier.
Forsøgsresultater
Instinct har samme effekt som N-Lock der er af prøvet i Landsforsøg gennem flere år.

I gennemsnit er der opnået et merudbytte på 390 FE/ha for tilsætning af N-Lock til nedfældet gylle i april før etablering af majs. Resultatet fra hvert forsøg fremgår af figur 1. Stivelses- og proteinudbyttet er øget med 6% i forsøgene.
Instinct
Figur 1. Merudbytte for tilsætning af hvad der svarer til 1,7 l/ha Instinct til gylle i 16 landsforsøg i helsædsmajs i perioden 2014-2017. I 14 af 16 forsøg var der et merudbytte. I gennemsnit blev målt en gevinst på 390 FE NEL20/ha.  
Håndtering
Instinct kan tilsættes ved lastning af gyllevogn, direkte i gylletanken før udbringning eller udsprøjtes med marksprøjte

Til tilsætning ved lastning af gyllevogn anbefales pumpeudstyr til automatisk påfyldning monteret på gyllevognen. 
Instinct-pumpe
Instinct-pumpe er her optimalt monteret på gyllevogn med let ad gang ved opfyldning. Beholderen kan indeholde 60 liter.

Udsprøjtning med marksprøjte, evt. i blanding med glyphosat, foretages få dage før gyllenedfældning. Anvend minimum 100 l/ha vand og tilsæt Instinct når sprøjten er halvt fyldt med vand. Indarbejdning i jorden bør ske senest 10 dage efter udsprøjtning. 10-15 mm nedbør modsvarer mekanisk indarbejdning.

Tilsætning i gylletanken før udbringning foregår ved at:

  • Tilsætte 1,7 l/ha Instinct pr. hektar tankens indhold dækker. Instinct tilsættes 3-4 steder langs tankens kant for at sikre ensartet fordeling.
  • Omrøre tanken før udbringning. Ved udbringning over en længere periode, anbefales det at tanken omrøres før udbringning med 5 dages mellemrum.
Fordele ved at anvende Instinct 
Instinct hjælper med at reducere udledningen af lattergas til atmosfæren ved at bremse omdannelsen af ammonium til nitrat. Lattergas er ca. 300 gange mere potent end CO2. Instinct er et nøgleværktøj til at mindske klimaaftryk og muliggøre et bæredygtigt landbrug. Udbyttet øges gennem den optimerede kvælstofudnyttelse.
Dyrkningsfordele og reduceret klimaaftryk
  • Kvælstof er til rådighed i rodzonen længere og optagelsen øges
  • Højere udbytte i majs og flere andre afgrøder
  • Optimal vækst og forsyning med næringsstoffet
  • Mindre kvælstof-tab fra planternes rodzone
  • Reducerer frigivelse af lattergas til atmosfæren
Sikker anvendelse
Instinct er formuleret, så det er skånsomt mod brugeren med få faresætninger på etiketten og en pH-værdi på 8 (neutral pH-værdi = 7).
Det anbefales altid at anvende almindelige værnemidler ved håndtering af Instinct.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
 
Stefan Caspersen
Stefan Caspersen
+45 50 78 07 20
Jens Larsen
Jens Larsen
+45 20 63 57 26