Försökstur
Årets första försökstur
Som ett forskande och utvecklande företag så jobbar Corteva™ Agriscience i nära samarbete med försöksorganisationer och deltar i nationella försökssamarbeten. Ett exempel på detta är de officiella svenska försöken där vi deltar både i ogräs-, svamp- och sortförsök. Deltagande i dessa försök lär oss mycket hur våra produkter presterar under varierande betingelser som varierande årsmån och geografiska förhållanden liksom hur produkterna står sig mot konkurrerande lösningar.

Att deltaga i försök innebär också att besöka dessa försök flera gånger under säsongen och skapa sig en bild hur det ser ut i försöken i olika faser av grödans utveckling. Därför besöker vi de flesta försöken minst 4 - 5 gånger och lär oss mycket av dessa besök.

Årets första försökstur var primärt inriktad på försöksserierna L-5 8010 R och L-5 8010 P, örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt (R) och plöjt (P), L-5 3021 örtogräs inkl. blåklint i höstvete, bekämpning höst och vår samt L5-2424 åkerven och örtogräs i höstvete, bekämpning höst och vår.

L-5 8010 R och L-5 8010 P är två mycket intressanta försöksserier i höstraps som vart och ett är utplacerade på 3 olika lokaliteter i södra och mellersta Sverige. Cortevas strategi i båda försöksserierna är bekämpning av spillsäd i spillsädens stadie BBCH 12-13 med 0,75 l. Targa® Super 5SC, örtogräsbekämpning i stadie BBCH 13-14 med 0,25 l. Belkar uppföljt med 0,25 l. Belkar i stadie BBCH 16 i kombination med 1,25 l. Kerb™ Flo 400. Av bilderna nedan där vi jämför obehandlade led med våra led så ser man tydligt att strategin fungerar mycket bra.

Bilder från obehandlade led
växt4
växt5
växt6
växt7
Bilder från Corteva led
växt1
växt2
växt3
Som det framgår av bilderna så är våra led rena från spillsäd ört- och gräsogräs vilket visar att våra produkter håller vad de (och vi) lovar. Snabba effekter på spillsäd med Targa Super, mycket goda örtogräseffekter med delad behandling Belkar där vi ser väsentliga skillnader mot strategier med enkelbehandlingar Belkar och gräsogräseffekter från Kerb Flo 400 gör att vi även i år ser positivt fram mot försökens skörd och slutresultat.

Försöksserierna L5-3021 och L5-2424 är inte alla färdigbehandlade men generellt så kan det sägas att höstbehandlingar med olika doser av prosulfokarb-produkt i kombination med diflufenikan-produkt har gjort ett gott arbete men att det finns både gräs- och örtogräs kvar som kommer att bekämpas med olika strategier nu på våren. Detta gäller särskilt då lägre doser av nämnda aktiva substanser har använts samt de ogräs som de inte har effekt på och vårgroende ogräs. Vi kommer att återkomma till dessa båda försöksserier längre fram när vi börjar se effekter av kombinerade höst- och vårbehandlingar.

Slutligen, ”tryckfelsnisse” hade varit framme i förra brevet och skrivit att nattemperaturen efter en behandling med Matrigon 72 SG inte bör vara under 70°C.  Det ska ju vara 7°C vilket några av er påpekade för oss. Vi ber om ursäkt på ”tryckfelsnisses” vägnar!

Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.
 
För mer information om våra produkter besök gärna vår hemsida www.corteva.se

Vi finns på Facebook: facebook.com/CortevaSE/

Med vänliga hälsningar
darko kosoderc
Darko Kosoderc
(mellersta Sverige)
076-881 32 80
Lovisa Bergqvist
Lovisa Bergqvist
(södra Sverige)
076- 881 34 37