Sandlosta
Sandlosta
Effektiv bekämpning av sandlosta
Problemet med sandlosta (lat. Bromus sterilis) aktualiserades under 2020 då det på flera arealer i mellersta Sverige upptäcktes större populationer och förekomst av detta invasiva gräsogräs. Södra Sverige, speciellt de mer sydöstliga delarna, samt i viss mån Öland och Gotland, har haft problem med sandlosta under många år. Det ansågs vara ett så pass stort problem i Skåne att det under åren 2011 - 2015 fanns en officiell försöksserie, L5-2426, enbart med fokus på sandlosta.

Sandlosta är ett ettårigt tuvgräs, med små, ludna blad. Höjden brukar sällan bli mer än 80 - 90 cm. Dess vippor är stora med långa borst och väl synliga, särskilt när mognaden infaller. Den gror på hösten, dess blomning infaller under maj-juli. Den bildar ingen fröbank, alla frön gror ”direkt” och den etablerar sig främst från fältkanter och inåt fält. Den är väldigt konkurrerande och skördenedsättande, ett gräsogräs med en ekonomisk tyngd för framförallt höstveteodlaren.
Sandlosta
Sandlosta
 
I försöksserien, L5-2426, deltog även Corteva (Dow), 2011 med en strategi bestående av 0,3 Bacara (diflufenikan + flortamon) på hösten uppföljt av 110 g. Broadway + PG26N tidigt på våren, BBCH 21.

Fr.o.m. 2012 så var Cortevas (Dows) strategi enbart vårbehandling med 2 x 110 g. Broadway + PG26N. Corteva (Dow) hade under ett flertal år testat olika strategier med olika doser, tidpunkter osv. och kommit fram till slutsatsen att just 2 x 110 g. Broadway med 10 - 14 dagars mellanrum var den mest optimala och effektiva – skördemässigt och effektmässigt. Dessa försök låg till grund för ansökan om användning av delad behandling, 2 x 110 g., vilken blev godkänd 2015-01-14.

Diagrammet nedan visar sammanställningen, medelvärde sandlosta effekt i % samt min och max effekter (röd linje), av interna försök med 5 olika strategier där den markerade med röd rektangel visar 2 x 110 g. Effekten låg mellan 78 och 98% med ett genomsnitt på 90%.
Broadway + PG26N
Diagrammen nedan visar utdrag ur försöksserien L5-2426 från 2014. 2 av 3 försök tröskades. Det visar att även en halv dos, 110 g. Broadway, har en god skördehöjande effekt men det viktiga är effekten på sandlosta som är bedömd 4 resp. 8 veckor efter behandling där 2 + 110 g. visar nästintill 100% effekt vid båda bedömningstillfällena medan 110 g. Broadway visar 95 resp. 85 % effekt.
Broadway
Detta ger oss en klar bild från interna samt officiella svenska försök att en delad behandling med en bredspektraprodukt från Corteva ger både den bästa effekten på sandlosta samt i flertal fall även det högsta skördeutbytet i jämförelse med obehandlat och andra strategier. Inför 2021 skulle försöksserien L5-2426 återuppstå men förutom Corteva och Jordbruksverket så var tyvärr inga fler aktörer intresserade av att deltaga.
Corteva
Corteva
 
Med flera bredspektraprodukter från Corteva på den svenska marknaden så ser de olika strategierna ut enligt nedan:

  • 2 x 110 g. Broadway/Gullviks Prima + PG26N, BBCH 21 + 10 - 14 dagar senare.
  • 2 x 105 g. Broadway Star + PG26N, BBCH 21 + 10 - 14 dagar senare.
  • 110 g. Broadway/Gullviks Prima + PG26N & 100 g. Tombo + PG26N, BBCH 21 + 10 - 14 dagar senare.
  • 110 g. Broadway + PG26N & 25 g. Rexade 440 + PG26N, BBCH 21 + 10 - 14 dagar senare.

Dessa fyra strategier säkrar inte enbart sandlostaeffekt utan även goda effekter på övriga gräs- samt örtogräs.

  • Delad behandling ger i absolut flest fall högre effekt än enkelbehandling
  • Rätt timing är extremt viktigt ett år med stora ogräs.
  • Öka vattenmängden vid stora ogräs
  • Bekämpa genom hela växtföljden – t.ex. Targa Super och Kerb Flo 400 i höstraps
Viktigt att tänka på är behandlingar vid frostperioder: är det nattfrost, även om det bara är 1 - 2 0C minus, från kväll och under natt så ska ingen behandling ske, även om dagstemperaturen går upp mot över 10 0C. Om det är strax under 0 0C vid gryning så kan en behandling ske senare på dagen, framåt lunchtid, när temperaturen har ökat och stabiliserats.

Alla bredspektraprodukter från Corteva ska alltid användas tillsammans med tillsatsmedlet PG26N för att säkerställa bästa effekt!
Corteva PG26N
Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.

Du hittar mer om Cortevas bredspektraprodukter samt övriga produkter på www.corteva.se

Vi finns på Facebook: facebook.com/CortevaSE/
Med vänliga hälsningar
Darko Kosoderc
Darko Kosoderc
(mellersta Sverige)
076-881 32 80
Lovisa Bergqvist
Lovisa Bergqvist
(södra Sverige)
076- 881 34 37