Gräs- och örtogräsbekämpningar i vete, råg och rågvete
Gräs- och örtogräsbekämpningar i vete, råg och rågvete 
Det börjar bli dags att bekämpa de uppkomna ogräsen
Med en sådd areal av vete, råg och rågvete på närmare 540.000 hektar, varav 460.000 vete vilket är ungefär 55.000 hektar mer än föregående år, samt intressanta prisbilder på skörd 2021 är det viktigt att kunna producera optimalt med kärna per hektar. Till skillnad från föregående år har det varit mer normalt med ogräsbekämpningar under hösten med prosulfokarb- och diflufenikanprodukter, framförallt i södra Sverige.

Med en förhållandevis varm och fuktig period under oktober – december så var det förhållandevis mycket spillsäd, gräs- och örtogräs som grodde i denna period – framförallt i fält som såddes sent (oplanerad sådd, minimal jordbearbetning) samt i fält med tidiga höstbekämpningar (slutet av september-början av oktober) med låga doser av tidigare nämnda substanser.  Flertalet av de fält som såddes sent har dessutom inte ogräsbehandlats i höstas. Går vi i dag ut i fält ser vi klart och tydligt både gräs- som örtogräs samt spillsäd av korn och havre.

Vi ser givetvis fält där tidiga bekämpningar inte är aktuella och där eventuella senare framspirade örtogräs effektivt kan bekämpas sent med Arylex™ -innehållande produkter i samband med fungicidbehandlingar. Men de fält som har ett behov av både gräs- och örtogräsbekämpning kommer att behöva relativt tidiga behandlingar, primärt för gräsogräsens skull.  

Med tanke på väderläget och utvecklingen i höstsäden när detta skrivs kan det dessutom att vara aktuellt med tidiga bekämpningar i ostabil väderlek. Dessutom är vissa gräsogräs relativt väl utvecklade och kommer att kräva rätt dos.

Vad kan Corteva™ Agriscience erbjuda för produkter för att bekämpa både gräs- och örtogräs (bredspektra) med bra effekt?
 
 
Broadway
Gullviks Prima
 
 
Broadway™  / Gullviks Prima är samma produkt men med två olika handelsnamn. Det är den ”klassiska” bredspektraprodukten på den svenska marknaden som förutom pyroxsulam även innehåller florasulam. Denna kombination av aktiva substanser ger en bred och effektiv gräs- och örtogräsbekämpning.

Karaktäristiskt för de flesta av Cortevas bredspektraprodukter är att de kan användas väldigt tidigt på våren, då jordtemperaturen är > 6 0C, en temperatur som påbörjar ogräsens aktiva tillväxt. Vete, råg och rågvete ska vara i stadie från BBCH 20 alt. 21, d.v.s. när bestockningsfasen är påbörjad.

Viktigt att tänka på är behandlingar vid frostperioder: är det nattfrost, även om det bara är 1 - 2 0C minus, från kväll och under natt så ska ingen behandling ske, även om dagstemperaturen går upp mot över 10 0C. Om det är strax under 0 0C vid gryning så kan en behandling ske senare på dagen, framåt lunchtid, när temperaturen har ökat och stabiliserats.

Alla bredspektraprodukter från Corteva ska alltid användas tillsammans med tillsatsmedlet PG26N för att säkerställa bästa effekt – se mer längre ner.
Dosrekommendation med fokus på gräsogräs
Broadway Gullviks
 
 
Broadway Star
 
 
Broadway™ Star innehåller samma aktiva substanser som Broadway/Gullviks Prima men i en annan koncentration. Den kan vid senare behandling (BBCH 30 - 32) eventuellt förstärkas med en blandningspartner, t.ex. en Arylex-produkt, för effekt på t.ex. stor blåklint.
Registreringen är i stadie BBCH 20 - 32.
Dosrekommendation med fokus på gräsogräs
 
 
Broadway Star
Broadway Star
 
 
 
Tombo
 
 
Tombo™ innehåller samma aktiva substanser som föregående produkter samt även aminopyralid. Den innehåller en lägre mängd gräsogräsdel men kombinationen av florasulam och aminopyralid som båda är mycket effektiva på örtogräs gör den till en utomordentlig produkt då primärt åkerven och gröe samt riklig förekomst av örtogräs, särskilt stora blåklint och vallmo (även resistenta), förekommer. Aminopyralid har restriktioner vid val av efterföljande gröda samt för halmhantering – se produktetikett.
Dosrekommendation med fokus på gräsogräs
 
Tombo
Tombo
 
 
 
Rexade
 
 
Rexade™ 440  är det senaste tillskottet i gruppen av bredspektraprodukter från Corteva. Förutom samma aktiva substanser så innehåller den Arylex™  som vi känner igen från bl.a. ZyparTM , Pixxaro™   EC och Quelex™.

Rexade 440 används i vete, råg och rågvete från stadie BBCH 30-32. Det kan tyckas att det är ett sent och snävt behandlingsfönster men ett perfekt stadie för en uppföljning på en mindre lyckad höstbehandling eller enbart en vårbehandling där man låter alla örtogräs gro innan bekämpning.
Dosrekommendation med fokus på gräsogräs
 
 
Sandlosta
Sandlosta ska behandlas i delad behandling med motsvarande 110 g. Broadway uppföljt av 110 g. Broadway. Första behandlingen vid tillväxtens början, andra behandlingen 10 - 14 dagar senare, optimalt 12 dagar. Ej tidigare eller senare. Det finns olika alternativ för denna delade behandling:
(utförligare om sandlosta i nästa nyhetsbrev som kommer i slutet av vecka 12)
 
PG26N
 
PG26N
PG26N ska alltid användas tillsammans med Cortevas bredspektraprodukter. Vid vattenmängd över 100 l./ha. 0,5 l. PG26N och vid vattenmängd under 100 l./ha. 0,25 l./ha.

Cortevas bredspektraprodukter i blandning med:

  • Växtregulatorer: enbart blandning med maximalt 1,0 l./ha. CCC eller motsvarande produkt.
  • Fungicider: God blandbarhet med de flesta produkter – se resp. etikett.
  • Insekticider: God blandbarhet med de flesta produkter – se resp. etikett.
  • Inga blandningar med fenoxaprop-produkter, t.ex. Event Super, Foxtrot. 7 dagar mellan behandlingar
  • Mikronäringsmedel: inga blandningar med rena sulfatprodukter.
  • Flytande N/NP/NPK: inga blandningar med flytande gödselprodukter.
Viktigt att följa alla etiketters skrivelse i samband med blandning. Blanda alltid enligt följande:

               1. Bredspektraprodukt 2. Tänkt blandningspartner 3. PG26N

Vid risk för tidiga och kraftiga mjöldaggsangrepp tillsätt 0,25 l./ha. Talius® som en förebyggande behandling.

Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.

Vi finns på Facebook: facebook.com/CortevaSE/
Med vänliga hälsningar
Darko Kosoderc
Darko Kosoderc
(mellersta Sverige)
076-881 32 80
Lovisa Bergqvist
Lovisa Bergqvist
(södra Sverige)
076- 881 34 37