Belkar – standardløsningen i vinterraps mod bredbladet ukrudt
Belkar – standardløsningen i vinterraps mod bredbladet ukrudt
Belkar har gennem flere år været danske landmænds foretrukne middel mod bredbladet ukrudt i vinterraps. Belkar har en god og bred effekt mod de væsentligste ukrudtsarter og bekæmper bl.a. kamille, hyrdetaske, valmue, burresnerre, kornblomst og storke- og hejrenæb. Belkar har udelukkende bladeffekt og anvendes efter raps og ukrudt er fremspiret. Dermed er det muligt at tilpasse behov og strategi før der behandles.
Anbefaling – tidspunkt og dosering
Den primære anbefaling er 0,4-0,5 l/ha Belkar når rapsen får det 6. løvblad. Her er ukrudtet fremspiret og der er god mulighed for at trænge ned i afgrøden. Oftest er behandlingstidspunktet i sidste halvdel af september.

Effektiv og sikker bekæmpelse af kamille kræver en høj dosering. Ofte af bestanden af kamiller størst i foragrene, bl.a. fordi jorden er mere kompakt. En oplagt strategi er derfor at anvende 0,4 l/ha Belkar i agrene og hæve dosis til 0,5 l/ha Belkar i foragrene.
 
I marker med mange storke- og hejrenæb anbefales altid en split behandling. Første behandling udføres på raps med 3-4 blade og følges op 3 uger senere med anden del af split-behandlingen. Split-behandling vil samtidig bekæmpe de øvrige arter.

Beslutning om den endelige strategi fastlægges ved besigtigelse af marken, når rapsen har 2-3 blade.
Strategi BBCH Belkar dosering l/ha Ukrudtsarter
Én behandling 16 (Rapsen har 6 løvblade) 0,4-0,5 Hyrdetaske, kamille, valmue, fuglegræs (80% effekt), burresnerre, storkenæb, hejrenæb, kornblomst, tvetand, lægejordrøg, hvidmelet gåsefod, hanekro, pengeurt og forglemmigej
Split behandling 13-14 (Rapsen har 3-4 løvblade) 0,25 Splitbehandling bekæmper samme arter som ovenfor men anbefales mod storke- og hejrenæb. Samtidig vil effekten af agerstedmoder øges. Splitbehandling anbefales altid ved en uens fremspiring af rapsen eller ved langsom vækst af rapsen.
3 uger senere 0,25
Belkar kan anvendes allerede når rapsen har to løvblade. Ofte vil især kamille og burresnerre spire over en længere periode og behandling anbefales tidligst, når rapsen har 3-4 blade. Når rapsen har 6 blade vil der ofte ikke ske yderligere fremspiring af ukrudt.

Hyrdetaske, valmue, kornblomst og burresnerre hører blandt de mest følsomme arter, mens kamille, fuglegræs og storkenæb skal bekæmpes med den fulde dosering. Stedmoder og ærenpris hæmmes kraftigt efter behandling, men bekæmpes oftest ikke helt. Disse vil være hæmmet gennem vinteren, hvorefter konkurrence fra rapsen gør det sidste om foråret.
Kamillebekæmpelse er vigtig at få udført i efteråret. Anvend som udgangspunkt 0,4- 0,5 l Belkar/ha når rapsen har 6 blade. 
Store bestande af storkenæb kan være meget tabsgivende. Startegien mod storkenæb er en splitbehandling med 0,25 l Belkar/ha når rapsen har 3-4 blade og igen 0,25 l/ha 3 uger senere.
Hyrdetaske er vigitg at få beæmpet, både da store bestande kan kan være meget tabsgivende, men også da, hyrdetaske kan opformere kålbrok. Hyrdetaske kan ikke bekæmpes om foråret.
Specielt for marker med uens fremspiring eller ved langsom vækst
Opleves en meget uens fremspiring eller en meget langsom vækst af rapsen, er det aktuelt at udføre en splitbehandling. Når rapsen har 3-4 blade, anvendes 0,25 l/ha Belkar og der følges op med 0,25 l/ha Belkar 3 uger senere. Tag stilling midt i september: Hvis ikke det tyder på, at rapsen får 6 løvblade inden for de kommende par uger, bør 1. splitbehandling udføres omkring 1. oktober for at opstarte bekæmpelsen.

Ved behandling med 0,25 l Belkar/ha skal minimum 90% af planterne have 2 løvblade og er dosis højere, skal minimum 90 % af planterne have 6 løvblade.
Hvis rapsen spirer uens og plantestørrelserne heraf er forskellig, bør man starte behandling med 0,25 l Belkar/ha. Minimum 90 % af planterne skal have 2 løvblade. Følg op med 0,25 l Belkar/ha 3 uger senere. 
Blandinger med andre midler
Belkar kan blandes med insektmidler og mikronæringsstoffer, undtaget rene bormidler. Der bør altid gå minimum 7 dage mellem Belkarbehandling og behandling med spildkorns-, svampe- og vækstreguleringsmidler. For øvrige midler anbefales maksimalt én blandingspartner.

Kerb og Belkar kan blandes, men de anbefalede anvendelsestidspunkter er forskellige for disse midler, hvorfor det normalt ikke er aktuelt.
Supplement med clomazon?
Clomazon anbefales kun i marker med en så massiv bestand af enårig rapgræs, at bekæmpelse ikke kan afvente Kerb 400 SC. Det samme gør sig gældende med en meget stor bestand af fuglegræs. Belkar har ikke græseffekt og 80 % effekt mod fuglegræs ved 0,5 l/ha. Kerb 400 SC vil supplere Belkar med effekt mod fuglegræs.

I kolde og våde egne, hvor føret erfaringsmæssigt kan blive en udfordring, er anbefalingen at anvende en split-strategi med Belkar frem for at bruge clomazon som en forsikring mod dårligt føre. Clomazon anbefales kun brugt mod store bestande af enårig rapgræs eller fuglegræs som beskrevet. 
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Gitte Skovgaard
Gitte Skovgaard
Produktkonsulent
Mobil: 4112 9191
Peter Hvid
Peter Hvid
Produktkonsulent
Mobil: 5078 0053
Stefan Fick Caspersen
Stefan Fick Caspersen
Produktkonsulent
Mobil: 5078 0720