Ukrudt i vårsæd
Ukrudt i vårsæd
Såningen af vårsæd er de fleste steder tæt på at være afsluttet. Ukrudt i vårsæd behandles normalt når ukrudtet er fremspiret og inden rækkerne ”lukker”.  Vær opmærksom på risiko for uensartet fremspiring af ukrudt i år. Behandling bør afvente fremspiring, for at undgå behov for genbehandling.

I marker, hvor der samtidig ønskes effekt mod tidsler, bør behandling udsættes et par uger i forhold til det normale tidspunkt.
Pixxaro EC – basismidlet i vårbyg og vårhvede
Pixxaro EC, der indholder Arylex og fluroxypyr, er et bredtvirkende og effektivt ukrudtsmiddel. Pixxaro EC er ALS-fri og dermed en vigtig brik til forebyggelse af resistent ukrudt.

Pixxaro EC virker hurtigt og symptomer ses kort tid efter behandling. I situationer hvor ukrudtsbekæmpelsen udsættes for at afvente fremspiring, vil Pixxaro EC hurtigt reducere størrelsen af pladskrævende arter som melder, hanekro, storkenæb, jordrøg og flere andre.
Pixxaro EC
Pixxaro EC kan anvendes både med og uden udlæg
Pixxaro EC kan anvendes i vårbyg og vårhvede med og uden græsudlæg. Pixxaro EC sætter ingen begrænsninger for afgrødevalget efter høst, og kan blandes med relevante ukrudtsmidler og mikronæringsstoffer. Pixxaro EC kan ikke anvende i havre, her anbefales i stedet Mustang Forte.
Pixxaro EC bekæmper mange arter
I forhold til en traditionel Starane-løsning, bekæmper Pixxaro EC langt flere arter og er mindre temperaturafhængig. Pixxaro EC bekæmper blandt andet burresnerre, pileurt, melde, fuglegræs, storke- hejrenæb, valmue, jordrøg, hundepersille, tvetand, hanekro og en række specialarter. Den brede effekt reducerer behovet for specialløsninger og giver større frihed ved valg af blandingspartner. Blandingspartneren skal sikre effekten mod kamille, raps, stedmoder og ærenpris. Det er muligt at blande Pixxaro EC med Primera Super, hvis der ønskes effekt mod flyvehavre. Vær opmærksom på om andre midler i blandingen sætter begrænsninger i forhold til bekæmpelse af flyvehavre.
Pixxaro EC bekæmper vanskelige arter
Burresnerre bekæmpes uanset dosering. Effekten mod fuglegræs er på et meget højt niveau, uanset om de er resistente eller ej. Mod resistent fuglegræs bør anvendes 0,25 l/ha grundet det høje effektkrav. Snerlepileurt bekæmpes effektivt. Vejpileurt kræver lidt højere dosering og bør bekæmpes mens den stadig har få løvblade. Melde er meget følsom. Symptomer ses den eller de første dage efter behandling.

Pixxaro EC sætter ny standard for bekæmpelse af storke- og hejrenæb og giver fleksibelt behandlingsvindue.

Bekæmpelse af lægejordrøg med Pixxaro EC lader sig gøre i alle størrelser. Behandling bør afvente fremspiring af alle planter – dog skal de bekæmpes før afgrøden hæmmes. Hanekro og valmue bekæmpes ligeledes med Pixxaro EC. Resistent valmue inklusiv. Forsøg har bekræftet Pixxaro EC’s styrke mod hundepersille.
Pixxaro EC
Pixxaro EC
Vårsædsstrategier med Pixxaro EC, Mustang Forte og Zypar
Vårsædsstrategier med Pixxaro EC, Mustang Forte og Zypar
Mustang Forte – alsidig ukrudtsbekæmpelse
Mustang Forte, der indeholder aminopyralid, 2,4-D og florasulam, er en udbredt løsning i vårsæd med og uden græsudlæg. Mustang Forte er kendt som prisattraktiv, effektiv og med fleksibilitet i forhold til ukrudtets størrelse. Mustang Forte udmærker sig ved at have bred og hurtig effekt. Mustang Forte er førstevalg på arealer med arter som gul okseøje, kornblomst ligesom Mustang Forte er effektiv mod rodukrudt.
Mustang Forte – specialmidlet mod rodukrudt
Ønskes effekt mod rodukrudt bør behandling udsættes ca. 2 uger i forhold til det normale tidspunkt. Derved får tidsler og gråbynke den rette størrelse og bekæmpes uden at rodukrudt hæmmes af tidligere behandlinger. Mod rodukrudt anbefales det at anvende 0,75 l/ha. I vårbyg eller vårhvedemarker med mange agerstedmoder, tvetand og ærenpris kan man med fordel udsprøjte DFF på sort jord og følge op med Mustang Forte senere.

Nye forsøg viser at 0,5 l Zypar + 0,75 l MCPA giver en god effekt mod tidsler. Denne løsning anbefales på arealer, hvor det ikke er muligt at anvende Mustang Forte.
Mustang Forte
Mustang Forte - Efterfølgende afgrøde og salg af halm 
Efter høst kan der etableres korn, majs, græs, raps samt korsblomstrede efterafgrøder og honningurt. Forud for etablering af andre afgrøder skal der gå 14-24 måneder.

Ved anvendelse af op til 0.5 l/ha Mustang Forte, er det muligt at sælge halmen til opfodring. Halmen kan altid opfodres på egen bedrift - uanset anvendt dosering. Halm fra en Mustang Forte behandlet afgrøde må ikke anvendes til biogas, kompost og lignende eller tildækning af bredbladede afgrøde som fx gulerødder.
Vårhvede
Rexade 440 er godkendt i vårhvede fra stadie 21-32 og der må anvendes 40 g/ha. Tilsvarende er Broadway godkendt i vårhvede fra stadie 20-32 og der må anvendes 145 g/ha. Der skal altid tilsættes PG26N. 
 
 
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Peter Hvid
Peter Hvid
Produktkonsulent
Mobil: 5078 0053
Gitte Skovgaard
Gitte Skovgaard
Produktkonsulent
Mobil: 4112 9191
Stefan Fick Caspersen
Stefan Fick Caspersen
Produktkonsulent
Mobil: 5078 0720