Beskyt kvælstoffet med nitrifikationshæmmerne: Instinct™ eller N-Lock™
Beskyt kvælstoffet med nitrifikationshæmmerne: Instinct eller N-Lock
Instinct er en ny og mere koncentreret formulering af den kendte N-Lock. Begge midler er tilgængelige dette forår.
Begge nitrifikationshæmmere forsinker omdannelsen af ammonium, NH4+ , fra udbringning og de næste 6-8 uger. Derved er kvælstoffet til rådighed, når planten har brug for det – selv i nedbørsrige år. Samtidig reduceres frigivelsen af drivhusgasser til atmosfæren.
Både N-Lock og Instinct kan blandes i gylletanken, tilsættes i forbindelse med udbringning af gylle eller udsprøjtes med marksprøjten.
Anbefaling
I Landsforsøg er det eftervist et merudbytte i majs, når der tilsættes nitrifikationshæmmere til gylle. Med fokus på udbytte og dyrkningssikkerhed anbefales Instinct eller N-Lock tilsat gylle i majsmarker som:
 • Dyrkes på sandjord i nedbørsrige områder
 • Færdiggødskes forud for etablering
 • Har majs eller korn som forfrugt.
Anbefalet dosering afhænger af produkt – se nedenstående tabel. Ved nedfældning på 75 cm afstand lige under majsrækken, reduceres mængden. Majs optager først væsentlige mængder kvælstof i juni. Instinct og N-Lock bevarer kvælstof som ammonium fra udbringning og de efterfølgende 6-8 uger. N-Lock har i forsøg klaret sig bedre end delt gylletilførsel til majs.
Anbefalet dosering, l/ha
Traditionel nedfældning eller udsprøjtning Placeret
Instinct 1,7 1,0
N-Lock 2,5 1,5
N-Lock og Instinct kan tilsættes ved lastning af gyllevogn, direkte i gylletanken før udbringning eller udsprøjtes med marksprøjte. 

Til tilsætning ved lastning af gyllevogn anbefales pumpeudstyr til automatisk påfyldning monteret på gyllevognen. SyreN-systemets additivtank kan anvendes. 

Tilsætning i gylletanken før udbringning foregår ved at:
 • Tilsætte den beregnende mængde 3-4 steder langs tanken kant for at sikre ensartet fordeling.
 • Omrøre tanken før udbringning. Ved udbringning over en længere periode, anbefales det at tanken omrøres før udbringning med 5 dages mellemrum.
Udsprøjtning med marksprøjte, evt. i blanding med glyphosat, foretages få dage før gyllenedfældning. Anvend minimum 100 l/ha vand og tilsæt N-Lock når sprøjten er halvt fyldt med vand. Indarbejdning i jorden bør ske senest 10 dage efter udsprøjtning. 10-15 mm nedbør modsvarer mekanisk indarbejdning.
Fordele ved at anvende Instinct og N-Lock
Nitrifikationshæmmere har i studier påvist mange gode effekter ved både at reducere de negative effekter fra kvælstof, samtidig med, at det øger udbyttet i marken. Studierne har vist, at emissionen af drivhusgasser kan reduceres med op til 51%, og nitrifikationshæmmere er derfor et vigtigt værktøj i landbrugets arbejde med at reducere klimapåvirkningen. Udvaskningen af kvælstof mindskes med op til 16%. Udbyttet øges gennem den optimerede kvælstofudnyttelse.
 
Dyrkningsfordele
 • Kvælstof er er til rådighed i rodzonen længere og optagelsen øges
 • Højere udbytte i majs og flere andre afgrøder
 • Optimal vækst og forsyning med næringsstoffet
 
 
 
Dyrkningsfordele
 • Stabiliseret kvælstof reducerer udvaskning og tab gennem denitrifikation
 • Mindre tab fra planternes rodzone
 • Reducerer frigivelse af drivhusgasser til atmosfæren
 
Forsøgsresultater
N-Lock er i flere år afprøvet i Landsforsøg. I gennemsnit er der opnået et merudbytte på 390 FE/ha for tilsætning af N-Lock til nedfældet gylle i april før etablering af majs. Resultatet fra hvert forsøg fremgår af figur 1. Stivelses- og proteinudbyttet er øget med 6% i forsøgene.
FE NEL20/ha
Figur 1: Tilsætning af 2,5 l/ha N-lock til gylle har øget udbyttet i 14 ud af 16 behandlinger i Landsforsøg i perioden 2014-2017. 2,5 l/ha N-Lock modsvarer 1,7 l/ha Instinct.
Sikker anvendelse
N-Lock er formuleret, så det er skånsomt mod brugeren med få faresætninger på etiketten og en PH-værdi på 8.
Det anbefales at anvende almindelige værnemidler som handsker, støvler, forklæde og briller ved håndtering af N-Lock.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Peter Hvid
Produktkonsulent
Mobil: 5078 0053

Gitte Skovgaard
Produktkonsulent
Mobil: 4112 9191

Stefan Fick Caspersen
Produktkonsulent
Mobil: 5078 0720