Vi rekommenderar att du skyddar din potatis mot potatisbladmögel på bästa sätt
Nu kommer rapporter om de första bladmögelangreppen. Bladmögeltrycket är just nu lågt förutom på enstaka platser runt om i landet. Rekommendationen är att börja bladmögelbehandla eftersom det är av största vikt att skyddet mot bladmögel är på plats innan bladmöglet kommer och angreppen är synliga. Vi riskerar annars att försöka hantera etablerade angrepp resten av säsongen.
När potatisblasten har som störst tillväxt, ca 20 dagar efter uppkomst, är det av största vikt att hålla plantan grön och frisk så länge som möjligt. En friskare planta fotosyntetiserar mer och under en längre period vilket leder till mer potatis men framförallt bättre kvalitet på knölarna.

Zorvec™ Enicade innehåller oxathiapiprolin och är en mycket stark produkt som kan börja att användas i stadie BBCH 35 (50% av raderna täckta), det krävs endast 15 g aktiv substans per hektar för ett fullgott skydd i upp till 10 dagar.

Produkten är systemisk och translaminär och verkar på bladmöglets hela livscykel, den är kurativ, stoppar och dödar aktiva sporer och viktigast av allt den har en preventiv aktivitet och därför skall den användas förebyggande. Dessutom är den en resistensbrytare med ett helt nytt verkningssätt.
Vid utmanande väderförhållanden krävs det att produkterna som används levererar effekt och att timingen för behandlingarna blir bra. Zorvec är regnfast efter 20 minuter vilket ger en större flexibilitet för odlaren.

De nationella bladmögelförsöken (L9-7102) från 2019 på Lilla Böslid visar att endast två behandlingar med Zorvec fördröjde bladmögelangreppen med 25 dagar jämfört med ledet ”traditionell behandling” och 30 dagars fördröjning jämfört med obehandlat led.
Försök med 3x Zorvec gjordes i Lyckeby’s försök i stärkelsepotatis, här blev det en stor utväxling i stärkelseskörd när Zorvec användes (se tabell):
Tabell. Från Lyckeby’s medlemstidning ”Concept”, bladmögelförsök 2019. Det två leden med Zorvec levererade högst netto men lika intressant är att jämföra Zorvec-ledens stärkelseskörd med de andra. Det bästa Zorvec-ledet levererade 0,9 ton mer stärkelseskörd jämfört med Skimmelstyring modell B.
Zorvec säljs i Co-Pack ihop med Leimay, dosen är Zorvec 0,15 l + Leimay 0,3 l per hektar och behandlingstillfälle, behandla när tillväxten är som störst. Rekommendationen är att behandla 3 gånger i ett block med 10 dagars intervall när tillväxten är som störst. Zorvec går bra att blanda med relevanta produkter.

Till skillnad från de bladmögelpreparaten man historiskt har använt sig av i Sverige klarar Zorvec ett intervall på är 3–4 dagar extra mellan behandlingarna. Är bladmögeltrycket medelhögt är intervallet mellan två Zorvec-behandlingar 10 dagar. Zorvec ger lantbrukaren mer tid till annat samtidigt som produkten levererar bättre effekter på potatisbladmögel (se euroblights klassificeringar; https://agro.au.dk/forskning/internationale-platforme/euroblight/control-strategies/late-blight-fungicide-table ).
För mer information, filmer och en kalkylator som beräknar tidsbesparingar när du använder Zorvec hittar du på: www.corteva.se/zorvec

OBS. Läs alltid etiketten före användning.

Du vet väl om att vi finns på Facebook: facebook.com/CortevaSE/Med vänliga hälsningar
Darko Kosoderc
(mellersta Sverige)
076-881 32 80
Sebastian Bengtsson
(södra Sverige)
076- 881 32 32