Beskyt kvælstof i vinterraps om efteråret
Beskyt kvælstof i vinterraps om efteråret
Tilsætning af N-Lock til gylle bevarer kvælstof på ammoniumform og beskytter mod udvaskning og dermed tab. N-Lock om efteråret i raps er primært rettet mod den del af det tilførte kvælstof, som planterne ikke når at optage før vinteren.

Anbefaling

I vinterraps bør 2.5 l/ha N-Lock tilsættes til gylle, når disse forhold er opfyldt:

  • Udbringning i september
  • Gyllemængden overstiger hvad der svarer til 50 kg/ha ammonium-kvælstof (NH4+).
N-Lock nedbrydes i jorden ligesom andre nitrifikationshæmmere. Holdbarheden i jorden er mest vedholdende, og dermed mest langtidsbeskyttende, ved lav jordtemperatur.
I august kan der ikke forventes effekt frem til foråret. Derfor bør fokus i august primært rettes mod kvælstofmængden frem for tilsætning af N-Lock.
I september er jorden derimod køligere, faldende og effekten mere længerevarende.
Vinterraps optager relativt store mængder kvælstof om efteråret. Men tilføres der samlet mere end 50-60 kg N i handelsgødning og ammonium-kvælstof i gylle, kan der være god grund til at beskytte kvælstoffet med N-Lock.
Jordtype og landsdel er af mindre betydning, da overskudsnedbør er normalt for vinterhalvåret.
Forsøgsresultater
Forsøgsresultater

Der blev i efteråret 2015 og 2016 udlagt ialt 4 Landsforsøg, hvor N-Lock tilsættes gylle i vinterraps i september.  Forsøgene er tildelt 50 og 100 kg NH4+ i gylle med og uden 2,5 l/ha N-Lock om efteråret. Forsøgene er udført på sand- og lerjord
I det første afprøvningsår er der om foråret suppleret med 50 kg/ha N i handelsgødning i alle led. I andet afprøvningsår blev forårstildelingen tilpasset, så der sammenlagt efterår og forår blev tildelt 150 kg/ha N.
Som det fremgår af tabellen nedenfor, var N-Lock mest relevant, hvor der tildeles mere end 50 kg/ha kvælstof om efteråret.
Tildelt kvælstof i gylle september Merudbytte for tilsætning af 2,5 l/ha N-Lock, kg/ha std, 4 Landsforsøg 2016-2017
Gennemsnit Min Max
50 kg/ha NH4+ i gylle 33 -102 303
100 kg/ha NH4+ i gylle 219 55 386
Reduceret udledning af drivhusgasser

N-Lock reducerer udledningen af drivhusgas fra landbruget.
Undersøgelser har eftervist en halvering af udledningen.
 
Håndtering

N-Lock iblandes gylle enten ved lastning eller direkte i tanken. Der findes pumper til montering på gyllevognen ligesom SyreN-systemets additivtank kan anvendes.
N-Lock kan udsprøjtes med marksprøjte før gylleudbringning.  Anvend minimum 100 l/ha vand. Ved udsprøjtning bør der falde 10-15 mm indenfor 10 dage efter behandling.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os

Med venlig hilsen

Peter Hvid
Produktkonsulent
Mobil: 5078 0053

Gitte Skovgaard
Produktkonsulent
Mobil: 4112 9191

Stefan Fick Caspersen
Produktkonsulent          
Mobil: 5078 0720