N-Lock beskytter kvælstof i majsens rodzone
N-Lock tilsat gylle optimerer plantens kvælstof-forsyning. N-Lock hæmmer de bakterier i jorden, som omdanner kvælstof fra ammonium til nitrat og mindsker derfor risikoen for udvaskningen af kvælstof fra plantens rodzone. Dermed er kvælstoffet til rådighed, når planten har behov for det - selv i nedbørsrige år.

Anbefaling

N-Lock anbefales tilsat gylle i majsmarker som:
  • Dyrkes på sandjord i nedbørsrige områder.
  • Færdiggødskes forud for etablering.
  • Har majs eller korn som forfrugt.
Anbefalet dosering er 2,5 l/ha N-Lock uanset gyllemængden. Ved nedfældning på 75 cm afstand lige under majsrækken, reduceres mængden til 1,5 l/ha. Majs optager først væsentlige mængder kvælstof i juni. N-lock bevarer kvælstof som ammonium fra udbringning og de efterfølgende 6-8 uger. N-Lock har i forsøg klaret sig bedre end delt gylletilførsel til majs.


Forsøgsresultater

N-Lock er i flere år afprøvet i Landsforsøg. I gennemsnit er der opnået et merudbytte på 390 FE/ha for tilsætning af N-Lock til nedfældet gylle i april før etablering af majs. Resultatet fra hvert forsøg fremgår af figur 1. Stivelses- og proteinudbyttet er øget med 6% i forsøgene.
Tilsætning af 2.5 l/ha N-Lock til gylle har øget udbyttet i 14 ud af 16 behandlinger i  Landsforsøg i perioden 2014-2017.
Tilsætning af 2.5 l/ha N-Lock til gylle har øget udbyttet i 14 ud af 16 behandlinger i  Landsforsøg i perioden 2014-2017.
N-Lock kan tilsættes direkte i gylletanken
N-Lock kan tilsættes direkte i gylletanken
Håndtering

N-Lock kan tilsættes ved lastning af gyllevogn, direkte i gylletanken før udbringning eller udsprøjtes med mark-sprøjte. Til tilsætning ved lastning af gyllevogn anbefales pumpeudstyr til automatisk påfyldning monteret på gyllevognen. N-lock kan anvendes sammen med SyreN-systemet, som alle er forberedt med additivsystem.
Tilsætning i gylletanken før udbringning foregår ved at:
  • Tilsætte 2,5 l/ha N-Lock pr. hektar tankens indhold dækker. N-Lock tilsættes 3-4 steder langs tanken kant for at sikre ensartet fordeling.
  • Omrøre tanken før udbringning. Ved udbringning over en længere periode, anbefales det at tanken omrøres før udbringning med  5 dages mellemrum.
 
Udsprøjtning med marksprøjte, evt. i blanding med glyphosat, foretages få dage før gyllenedfældning. Anvend minimum 100 l/ha vand og tilsæt N-Lock når sprøjten er halvt fyldt med vand. N-Lock indarbejdes i jorden senest 10 dage efter udsprøjtning. 10-15 mm nedbør modsvarer mekanisk indarbejdning.

Sikker anvendelse

N-Lock er formuleret, så det er skånsomt mod brugeren med få faresætninger på etiketten og en PH-værdi på 8.
Det anbefales at anvende almindelige værnemidler som handsker, støvler, forklæde og briller ved håndtering af N-Lock.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.
Med venlig hilsen

Søren Severin
Salgskonsulent
Mobil: 2381 4720

Gitte Skovgaard
Salgskonsulent
Mobil: 4112 9191

Stefan Fick Caspersen
Salgschef                    
Mobil: 5078 0720