Instinct Header
Øg udbyttet og reducér klimaaftrykket med Instinct™

Nitrifikationshæmmeren Instinct forsinker omdannelsen af ammonium til nitrat. Derved er kvælstoffet til rådighed, når planten har brug for det – selv i nedbørsrige år. Samtidig reduceres frigivelsen af drivhusgasser til atmosfæren. Instinct kan blandes i gylletanken, tilsættes i forbindelse med udbringning af gylle eller udsprøjtes med marksprøjte. 

  • Instinct nedsætter hastigheden for omdannelse af ammonium til nitrat ved at hæmme aktiviteten af Nitrosomonas bakterier i jorden. 
  • I modsætning til nitrat udvaskes ammonium ikke. Dette betyder, at kvælstoftabet ved overskudsnedbør minimeres og kvælstof vil være tilgængeligt for planten i en længere periode.
  • Da kvælstoffet holdes på ammoniumform, nedsættes denitrifikationen og dermed reduceres lattergasudledningen. 
Anbefaling til majs

Majs optager først væsentlige mængder kvælstof i juni. Eftersom kvælstof tilføres før etablering af majs, er der risiko for, at kvælstof forsvinder fra plantens rodzone, før det optages. Instinct beskytter kvælstof i plantens rodzone fra udbringning og de efterfølgende 6-8 uger frem. 
Anbefalet dosering, l/ha
Traditionel nedfældning eller udsprøjtning
1,7
Placeret direkte under majsrækken 
1,0
Forsøgsresultater

Nitrapyrin som er aktivstoffet i Instinct, har været afprøvet i landsforsøgene gennem flere år.

I gennemsnit er der opnået et merudbytte på 390 FE/ha for tilsætning af nitrifikationshæmmeren til nedfældet gylle i april før etablering af majs. Resultatet fra hvert forsøg fremgår af figur 1. Stivelses- og proteinudbyttet er øget med 6 % i forsøgene.
Figure 1
Figur 1. Merudbytte for tilsætning af hvad der svarer til 1,7 l/ha Instinct til gylle i 16 landsforsøg i helsædsmajs. I 14 af 16 forsøg var der et merudbytte. I gennemsnit blev der målt en gevinst på 390 FE NEL20/ha.  
Håndtering

Instinct kan tilsættes ved lastning af gyllevogn, direkte i gylletanken før udbringning eller udsprøjtes med marksprøjte.

I forbindelse med tilsætning af Instinct ved lastning af gyllevogn anbefales pumpeudstyr til automatisk påfyldning monteret på gyllevognen. 
Maskine Instinct Pumpe
Instinct-pumpe er her optimalt monteret på gyllevogn med let adgang ved påfyldning. Beholderen kan indeholde 60 liter.
Udsprøjtning med marksprøjte, evt. i blanding med glyphosat, foretages få dage før gyllenedfældning. Anvend minimum 100 l/ha vand og tilsæt Instinct når sprøjten er halvt fyldt med vand. Indarbejdning i jorden bør ske senest 10 dage efter udsprøjtning. 10-15 mm nedbør efter udsprøjtning overflødiggør mekanisk indarbejdning.

Tilsætning i gylletanken før udbringning foregår ved at:

  • Tilsætte 1,7 l Instinct pr. hektar som tankens indhold dækker. Instinct tilsættes 3-4 steder langs tankens kant for at sikre ensartet fordeling.
  • Omrøre tanken før udbringning. Ved udbringning over en længere periode, anbefales det, at tanken omrøres før udbringning med 5 dages mellemrum.
  • Instinct bør tilsættes umiddelbart før udbringning af gyllen. Skal gyllen udbringes over en længere periode, bør gyllen være udbragt 4 uger efter tilsætning af Instinct.
Reduktion af lattergasudledning

Foruden de dokumenterede merudbytter, hjælper Instinct med at reducere udledningen af lattergas til atmosfæren ved at bevare kvælstof på ammoniumform i længere tid. Lattergas er ca. 300 gange mere potent end CO2. Instinct er et nøgleværktøj til at mindske klimaaftryk og muliggøre et bæredygtigt landbrug. I nye forsøg viser Tariq et al. (2021)* en reduktion af lattergas-emissionerne med 47 % ved anvendelse af nitrifikationshæmmere. I ESGreen Tool indregnes 40 % reduktion af lattergasudledningen. Denne reduktion opnås i ESGreen Tool uanset afgrøde og også ved anvendelse af handelsgødning. 
Sikker anvendelse

Instinct er formuleret, så det er skånsomt for brugeren med få faresætninger på etiketten og en pH-værdi på 7,9 (neutral pH-værdi = 7).

Det anbefales altid at anvende almindelige værnemidler ved håndtering af Instinct.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Gitte Skovgaard
Gitte Skovgaard
Produktkonsulent
Mobil: 4112 9191
Peter Hvid
Peter Hvid
Produktkonsulent
Mobil: 5078 0053
Emil Dollerup
Emil Dollerup
Produktkonsulent
Mobil: 2434 2549
* Research article: Gibberellic acid and urease inhibitor optimize nitrogen uptake and yield of maize at varying nitrogen levels under changing climate. Tariq et al. (2021)