Instinct_mDeTcs
Beskyt kvælstof i vinterraps om efteråret med Instinct

Tilsætning af Instinct til gylle bevarer kvælstof på ammoniumform og beskytter mod udvaskning og dermed tab. Brug af Instinct om efteråret i raps er primært rettet mod den del af kvælstoffet, som planterne ikke når at optage før vinteren. Instinct er en ny og mere koncentreret formulering af den kendte N-Lock.
Anbefaling

I vinterraps bør 1,7 l/ha Instinct tilsættes til gylle, når disse forhold er opfyldt: 
  • Udbringning i september
  • Gyllemængden overstiger, hvad der svarer til 50 kg/ha ammonium-kvælstof (NH4+).

Instinct nedbrydes i jorden ligesom andre nitrifikationshæmmere. Holdbarheden i jorden er mest vedholdende, og dermed mest langtidsbeskyttende, ved lav jordtemperatur.
I august kan der ikke forventes effekt frem til foråret. Derfor bør fokus i august primært rettes mod kvælstofmængden frem for tilsætning af Instinct.

I september er jorden derimod køligere, jordtemperaturen er faldende og effekten mere længerevarende.

Vinterraps optager relativt store mængder kvælstof om efteråret. Men tilføres der samlet mere end 50-60 kg N i handelsgødning og ammonium-kvælstof i gylle, kan der være god grund til at beskytte kvælstoffet med Instinct.

Jordtype og landsdel er af mindre betydning, da overskudsnedbør er normalt for vinterhalvåret.
Forsøgsresultater

Der blev i efteråret 2015 og 2016 udlagt ialt 4 Landsforsøg, hvor N-Lock tilsættes gylle i vinterraps i september. Forsøgene er tildelt 50 og 100 kg NH4+ i gylle med og uden 2,5 l/ha N-Lock om efteråret (svarende til 1,7 l/ha Instinct). Forsøgene er udført på sand- og lerjord.

I det første afprøvningsår er der om foråret suppleret med 50 kg/ha N i handelsgødning i alle led. I andet afprøvningsår blev forårstildelingen tilpasset, så der sammenlagt efterår og forår blev tildelt 150 kg/ha N.

Som det fremgår af tabellen nedenfor, var N-Lock mest relevant, hvor der tildeles mere end 50 kg/ha kvælstof om efteråret.
Instinct øger kvælstofoptagelsen og reducerer udledning af drivhusgasser

Nitrifikationshæmmere har i studier påvist mange gode effekter ved både at reducere de negative effekter fra kvælstof, samtidig med, at det øger udbyttet i marken. Studierne har vist, at emissionen af drivhusgasser kan reduceres med op til 51%, og nitrifikationshæmmere er derfor et vigtigt værktøj i landbrugets arbejde med at reducere klimapåvirkningen. Udvaskningen af kvælstof mindskes med op til 16%. Udbyttet øges gennem den optimerede kvælstofudnyttelse.
 
Dyrkningsfordele med Instinct
  • Kvælstof er til rådighed i rodzonen længere og optagelsen øges
  • Højere udbytte i bl.a. majs og raps
  • Optimal vækst og forsyning med kvælstof
 
 
 
Miljøfordele med Instinct
  • Stabiliserer kvælstof og reducerer udvaskning og tab gennem denitrifikation
  • Mindre tab fra planternes rodzone
  • Reducerer frigivelse af drivhusgasser til atmosfæren
 
Håndtering

Instinct iblandes gylle enten ved lastning af gyllevogn eller direkte i gylletanken. Der findes pumper til montering på gyllevognen, ligesom SyreN-systemets additivtank kan anvendes.

Instinct kan udsprøjtes med marksprøjte før gylleudbringning. Anvend minimum 100 l/ha vand. Ved udsprøjtning bør der falde 10-15 mm regn indenfor 10 dage efter behandling.

Sikker anvendelse

Instinct er formuleret, så det er skånsomt mod brugeren med få faresætninger på etiketten og en pH-værdi på 8.

Det anbefales at anvende almindelige værnemidler som handsker, støvler, forklæde og briller ved håndtering af Instinct.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os

Med venlig hilsen
Gitte Skovgaard
Gitte Skovgaard
Produktkonsulent
Mobil: 4112 9191
Peter Hvid
Peter Hvid
Produktkonsulent
Mobil: 5078 0053